Čistírna odpadních vod BC4 DUO Comfort, Výzva č. 11/2016. III.tř.

Kód: 2316
Neohodnoceno
83 853 Kč
Na objednávku do 60 dnů
Domovní čistírna odpadních vod BC4 DUO Comfort od firmy Envi-Pur je určena pro likvidaci odpadních vod z nejmenších individuálních zdrojů znečištění tj. rodinných domů, penzionů apod. Pro 2 až 5 obyvatel. Dle Výzvy MŽP č. 11/2016

Detailní informace

Detailní popis produktu

Zboží nelze převzít osobně na skladě - využít lze pouze vybranou přepravu.

DPH uvedeno 21%, při realizaci domovních ČOV možno uplatnit 15%!

Vyšší modely DČOV dle EO na dotaz.

Varianta DČOV s dvěmi nádržemi, jedna slouží jako akumulace kalu a odpadní vody. Srážení fosforu.


 


Dotace na domovní čistírny odpadních vod pro obce - Výzva č.11/2016

20.10.2016

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu Životní prostředí, Výzvu č. 11/2016.

Cíle Výzvy:

Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

Termíny Výzvy:

Žádosti je možné podat v období od 1. 11. 2016 do 30. 11. 2017, nejpozději však do vyčerpání alokace.

Alokace – 100 mil. Kč

Oprávnění příjemci podpory:

 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi
 • Spolky

Výše podpory:

Maximální výše dotace na jednu DČOV pro kapacitu:

 • 1 – 5 EO činí 100 tis. Kč
 • 6 – 15 EO činí 170 tis. Kč
 • 16 - 50 EO činí 240 tis. Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.

Podporovaná opatření:

V rámci této Výzvy jsou podporována opatření zaměřená na pořízení soustavy DČOV, které odpovídají požadavkům dle Přílohy č. 1 tab. 1c nařízení vlády č. 401/2015 Sb. (kategorie III výrobku označovaného CE) v případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových, případně požadavkům dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb. v případě vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

Podmínky pro poskytnutí podpory:

Příjemce podpory je povinen zajistit řádný a odborný provoz všech podpořených DČOV v souladu s jejich platným provozním řádem. Nedílnou součástí provozu je zajištění vzdáleného monitoringu všech podpořených DČOV, který bude v reálném čase hlásit a evidovat případné poruchy či závady, včetně neoprávněné manipulace, a to minimálně po celou dobu udržitelnosti definovanou dále v této Výzvě, Příjemce podpory uzavře s vlastníkem objektu, pro který je realizován předmět podpory, smluvní vztah (konkrétní forma smluvního vztahu podléhá rozhodnutí příjemce podpory) vymezující práva a povinnosti související s realizací a provozem předmětu podpory. 

Příjemce podpory zodpovídá za plnění podmínek dle všech jednotlivých povolení k nakládání s vodami vztahujícímu se k předmětu podpory. 

V případě realizace DČOV v rodinných domech s více bytovými jednotkami či v bytových domech, jsou podporována pouze komplexní řešení likvidace odpadních vod pro všechny bytové jednotky v domě, tj. instalace DČOV pro všechny bytové jednotky v rámci celého rodinného či bytového domu. DČOV určené pouze pro část bytových jednotek v domě nejsou podporovány. 

Navržená soustava DČOV musí řešit napojení minimálně 30 % z celkového počtu EO v rámci řešeného území. Základem pro určení splnění této podmínky se rozumí celkový počet EO v domech užívaných pro trvalé rodinné bydlení (tj. zejména v rodinných a bytových domech), které nejsou připojeny ke stokové síti zakončené ČOV a nemají instalován systém individuálního čištění odpadních vod. Volba řešeného území, včetně určení celkového počtu EO, musí být zdůvodněna v odborném posudku 

Příjemce podpory je povinen zajistit řádné nevratné a bezpečné odpojení původních jímek či septiků u nemovitostí, jež budou napojeny na novou DČOV. 

Příjemce podpory je povinen vypracovat 1x za rok souhrnnou roční zprávu o provozu všech podpořených DČOV, kterou předloží Fondu vždy do 31. 1. následujícího kalendářního roku, a to po celou dobu udržitelnosti. Součástí zprávy je zejména posouzení stavu jednotlivých DČOV, konstatování naplnění podmínek stanovených příslušným vodoprávním úřadem a souhrnné výsledky provedených rozborů vzorků vody (jsou-li předepsány) a případných revizí. Bude-li zjištěno neplnění deklarovaných technických parametrů uvedených v Žádosti, bude příjemce podpory vyzván k nápravě a k předložení aktualizované zprávy o provozu DČOV ve lhůtě stanovené Fondem. Opakovaného neplnění technických parametrů DČOV bude považováno za porušení podmínek Výzvy dle čl.. 

Řešené území se nachází v oblasti, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení ke stokové síti zakončené ČOV (dle strategických dokumentů: PRVKÚK, územní plán obce). Pro účely této výzvy je za řešené území považováno území celé obce či prostorově oddělené části obce. 

Předmět podpory musí řešit odvedení a čištění odpadních vod z budovy, která je užívána k trvalému rodinnému bydlení (tj. zejména rodinný nebo bytový dům) a budovy ve vlastnictví dané obce, která není užívána za účelem dosahování zisku. 
Společnost ENVI-PUR, s.r.o., zastoupená firmou AQUACON, vyrábí, prodává a instaluje malé domovní čistírny odpadních vod, do jejichž vývoje vložila své bezmála 20leté zkušenosti. Během uplynulých let společnost prodala po celém světě více než 14 000 domovních čistíren odpadních vod Bio Cleaner® (BC).

Čistírny Bio Cleaner® jsou určeny pro likvidaci odpadních vod z nejmenších individuálních zdrojů znečištění, tj. rodinných domů, penzionů apod. Nahrazují překonané samonosné plastové septiky a betonové jímky jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové. Domácí čističky odpadních vod BC 4 - 12 jsou v souladu s požadavky moderního bydlení - umožňují čištění odpadních vod z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní, automatických praček nebo myček nádobí. Přitom náklady na vyčištění odpadní vody jsou velice nízké.


Přednosti a výhody ČOV BC 4 - 12
 

První výhodou je prvotřídní jakost a kvalita čističky odpadních vod pro domácnost. Vyrábíme čistírny pouze z prvoplastu - nepoužíváme recyklovaný plast. Používáme pouze kvalitní certifikované plasty od firmy Röchling, které zaručují normou požadované mechanické vlastnosti plastové nádrže. Mechanické vlastnosti nádrže na vodu jsou osvědčeny statickým výpočtem, stěny PP 8mm.

 •     Biologická čistírna odpadních vod BioCleaner zajišťuje správnou funkci i při výpadku dodávky elektrické energie.
 •     Domácí čistička vod nevyžaduje žádné dodatečné zateplování pro zimní provoz.
 •     Stávající žumpy a septiky i jímky lze přestavět na domácí ČOV osazením technologické vestavby.
 •     Plastová samonosná konstrukce nevyžaduje nákladnou stavební přípravu.
 •     Domovní čističky odpadních vod je možné umístit do terénu jako zapuštěnou nebo polozapuštěnou, možno instalovat nad úroveň terénu (neplatí pro model BASIC).

​Není třeba žádné další mechanické kalové čerpadlo pro fungování této domácí čističky. Běžný provoz čističky vody a interní přečerpávání zajišťují hydropneumatická čerpadla, a tím je odstraněn zdroj možných provozních poruch.

U varianty Exclusive je možné jednoduše a za provozu měnit aerátory DČOV. Ovládání řídící jednotkou s inteligentním systémem řízení všech chodů, včetně odkalení flotátu. Obsahuje GSM modul.

Dodání ČOV obsahuje: plášť z 8mm PP, technologická vestavba, membránové dmychadlo, řídící jednotka Comfort, srážení fosforu.

K ČOV DUO je možné dodat - UV lampu pro dezinfekci výstupní vody, betonový plášť nebo kontinuální pH/kyslíkovou sondu. Rádi Vám zpracujeme nabídku na požádání.


Počet připojených osob:  2 - 5 EO
Množství odpadních vod za den (Q24):  0,6 m³/den
Příkon při zatížení:  76(64) W
Max. energetická náročnost:  1,2 kWh/den
Hmotnost: 300 Kg
Rozměry (průměr x výška):  2x 1400 x 1600 mm
Tloušťka materiálu pláště:  PP 8mm
Technologie provozu aerace a MaR:  Řídící jednotka Comfort
Zatížení ČOV v BSK5:  240 g/den

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Čistírny odpadních vod
Hmotnost: 300 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: