Výběr čistírny odpadních vod

Vážení zákazníci na této stránce jsme připravili článek, který Vám pomůže při výběru čistírny odpadních vod. Pod obsahem jsou jednotlivé kategorie rozepsány.

čtěte také: článek iDNES.cz

 

Jak vybrat vhodnou čistírnu odpadních vod

 

Stavební připravenost ČOV

 

 

Jak vybrat vhodnou čistírnu odpadních vod

 

Každý majitel nemovitosti, kde dochází k produkci odpadních vod, musí dle zákona tyto vody vhodně likvidovat. Způsobů je více a vždy záleží na individuálních faktorech. V případě neřešení odpadních vod nebo jejich černém vypouštění (noční vypouštění, jímka s odtokem, apod.) hrozí producentovi opakované Výkop jímkypokuty od ČIŽP až do výše 50 000 Kč. V případě že nemáte možnost, nebo nechcete, vypouštět odpadní vody do městské kanalizace, zbývá vám povinnosti pořídit si vhodné řešení pro čištění nebo akumulaci odpadních vod. V případě rodinných domů, trvale obývaných, se dnes setkáte primárně jen s domovními biologickými čistírnami odpadních vod. U rekreačních objektů se potom realizují kombinace septik + zemní filtr nebo jímka (žumpa). S ohledem na nutnost pravidelného vyvážení jímek, je vždy možnost akumulace odpadní vody ta nejdražší. Realizace septiku a zemního filtru je investičně náročnější, provozně však výhodnější. U septiku a zemního filtru je však třeba počítat s údržbou (výměna pískové náplně při zhoršení odtoku, odčerpání sedimentu ze septiku, apod.). Septik nebo zemní filtr nelze používat samostatně jako jediný stupeň čištění odpadních vod. Dle platné legislativy musí být oba produkty instalovány zároveň, jako první a druhý stupeň čištění. Vhodný septik a zemní filtr vždy volíme dle EO (ekvivalentní obyvatel) tak, aby oba objekty splňovaly požadavek. Septik volíme dle objemu. Ideální je si dle zatížení, nebo dle EO spočítat, za jakou časovou jednotku naplníme zvolený objem jímky.

 

Čistíren odpačistírna odpadních voddních vod je v dnešní době na trhu více, je důležité zvolit vhodný typ dle následujících specifikací: počet EO(ekvivalentní obyvatel, osoba - 1EO = 150l odpadní vody denně), případně množství a složení odpadní vody za časovou jednotku, místo umístění ČOV (je nemovitost v CHKO apod.),  vypouštění vyčištěné vody zásakem, do vodního toku nebo zálivkou. V případě volby odtoku vyčištěné vody do vodního toku (potok, řeka, apod.) nebo zálivkou, musí čistírna odpadních vod splňovat primárně certifikaci CE (výjimku schvaluje pouze úřad), pokud se rozhodnete pro zásak na vlastním pozemku přes zásakový drén, je třeba navíc splňovat požadavky na obsah dusíku a fosforu ve vyčištěné vodě. Vždy je třeba však prvně začít komunikovat s příslušným úřadem, stavební povolení je vydáno až na základě souhlasu z odboru životního prostředí - vodoprávního úřadu, odbor životního prostředí čeká na souhlas od povodí toku - a to jak u zásaku, tak u odtoku do vodního toku. V případě zásaku je vždy nutné mít i hydrogeologický posudek. Funkce biologických čistíren odpadních vod je závislá na aeraci (funkční dmychadlo), stálého přítoku odpadních vod z domácnosti a nezávadnosti odpadních vod z pohledu obsahu volného chloru (přípravky typu SAVO, chlornan sodný v přípravcích atd. bezpečně zničí aktivní kal v čistírně).

 

Stavební připravenost ČOV

 

Jeden z faktorů snížení ceny čistíren odpadních vod, jímek, septiků a zemních filtrů je snížení tloušťky použitých plastů. To samo o sobě vylučuje možnost samonosné verze a vždy je potřeba betonáž výrobku. V případě že není ve výkopu přítomná podzemní Spodní vodavoda, ani nehrozí vnik většího množství povrchové vody, je obetonování vždy závislé na tloušťce plastu a není, mimo základové desky, vždy zapotřebí. Pokud však hrozí průsak podzemní vody, je vždy zapotřebí kvalitní betonáž jak základové desky, tak i stěn. Minimálně vždy do výše průsaku podzemní vody + cca 20cm. V případě, že zanedbáte kvalitní stavební přípravu, oprava poškozené čistírny odpadních vod, její vykopání a nové stavební práce jsou velmi finančně i časově náročné. Každý výrobce ke svým výrobkům přikládá provozní a manipulační řád + stavební připravenost, na základě těchto dokumentů máte informace o správném umístění a provozu výrobků.