Výběr úpravny vody

Vážení zákazníci na této stránce jsme připravili článek, který Vám pomůže při výběru úpravny vody. Pod obsahem jsou jednotlivé kategorie rozepsány.

čtěte také: článek iDNES.cz

 

Jak vybrat vhodnou úpravu vody

 

Změkčení vody (odstranění tvrdosti)

 

Oddusičnanování vody (odstranění dusičnanů)

 

Odželeznění a odmanganování vody

 

Dezinfekce vody

 

 

Jak vybrat vhodnou úpravu vody

 

Prvním impulzem k řešení nevyhovující kvality vody bývá buď subjektivní pocit (zápach vody, vodní kámen, rezavá vody) nebo úprava vody-rezavá vodaobjektivní laboratorní analýza vody, která stanový chemickou nebo mikrobakteriální závadnost vody. V současné době se hodnotí kvalita pitné vody dle zákona 252/2004 Sb. v pozdějších zněních. Nutno podotknout, že kvalitu pitné vody Vám nemohou posuzovat někteří podnikatelé jen na základě měření konduktivity nebo kapkových metod na vyšetření chemických ukazatelů vody, což se často děje, je třeba stanovit i mikrobakteriální ukazatele, vše v akreditované laboratoři. Při doúpravě městské vody je však základní předpoklad, že voda již vyhovuje normě, a proto není třeba stanovovat plný analytický rozbor, jen selektivní, například na tvrdost vody. U vody studniční je však pro ověření kvality pitné vody minimálně třeba stanovit tzv. krácený rozbor pitné vody, cena se pohybuje dle laboratVrt studnyoře mezi 1200 až 1600Kč. Krácený rozbor dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. se dělí na „pitnou vodu upravenou z podzemní vody“ a „pitnou vodu upravenou z povrchové vody nebo z podzemní vody ovlivněné povrchovou vodou“. Krácený rozbor neobsahuje stanovení tvrdosti, je třeba specifikovat zvlášť. Pokud máte vrtanou studnu, doporučujeme první variantu rozboru, pokud kopanou studnu, doporučujeme variantu druhou. Rozdíl je pouze v mikrobiologickém ukazateli Clostridium perfringens. Na základě krácených rozborů Vám může hygienik, nebo odborná firma doporučit širší rozsah analýzy (například Úplný rozbor pitné vody), z cenových důvodů však pro obecný přehled o kvalitě pitné vody doporučujeme rozbor Krácený. Pokud máte podezření na možnou kontaminaci antropogenního původu (poblíž byla/je skládka odpadů, průmyslový areál, apod.) vždy je dobré tuto skutečnost předem konzultovat s odbornou firmou nebo laboratoří, která doporučí větší rozsah stanovených ukazatelů. Až 70% všech studen v ČR je v některém ukazateli nevyhovující, nejčastěji v hodnotě tvrdosti, železu a manganu, dusičnanů nebo mikrobakteriální závadnosti (většinou z důvodu průsaku odpadních vod).

Za předpokladu že rozbor vody dopadl negativně, tedy jeden a více ukazatelůÚpravna vody byl nevyhovující (bez výjimky dle zákona 252/2004 Sb. a rozsahu nejistoty měření z laboratoře), je třeba zvolit vhodnou technologii úpravy vody, pokud chcete vodu používat jako pitnou, případně užitkovou. Na trhu je nepřeberné množství různých produktů pro úpravu vody, od filtrací, ionexových a sorpčních technologií až po reverzní osmózy pro domácí použití. Výběr vhodné firmy by měl vždy začínat u referencí firmy a jejich odbornosti, na základě nichž si můžete sami snadno ověřit jejich profesní odbornost. Důležitý je také následný záruční a pozáruční servis zařízení. Odborná firma po Vás bude minimálně chtít níže uvedené podklady pro profesionální návrh úpravny vody:

  • Průměrná denní spotřeba vody a maximální hodinová spotřeba vody
  • Počet obyvatel v domácnosti, užití vody i na bazén, závlahu, akvárium, apod.
  • Analytický rozbor vody (ideálně Krácený rozbor dle zákona 252/2004 Sb.)
  • Typ zdroje vody (kopaná studna, vrtaná studna, řád, apod.)
  • Účel použití vody, je-li jiný než jako pitná voda (např. výroba v průmyslu)
  • Odpadní vody jdou do ČOV, kanalizace, jímky, aj.? 

S ohledem na poskytnuté informace je možné odbornou firmou navrhnout individuálně vhodnou úpravnu vody. Neexistuje univerzální, bezobslužné a cenově přijatelné řešení, vždy je třeba se poradit před koupí produktu o přednostech i nedostatcíÚpravna vodych. Také je třeba mít na mysli, že většina úpraven vody potřebuje kontrolu, případně doplňování chemikálií pro regeneraci u centrálních úpraven vody. Je dobré se také rozhodnout, jestli úpravnu vody chcete umístit pro celý rozvod vody (tzv. centrální úpravna vody) nebo jen na kuchyňský výstup. Kuchyňský výstup se volí většinou pouze pro pitné účely, jejichž množství je zanedbatelné v porovnání s ostatní vodou pro užitkové účely (koupání, sprchování, praní, splachování, aj.). Centrální úpravny vody slouží pro veškerou vodu v domácnosti, hlavně jako ochrana spotřebičů a vybavení (typické pro změkčení vody a odželeznění).
 

 

Změkčení vody (odstranění tvrdosti)

 

Na trhu je v současnosti více typů změkčovacích úpraven vody, pokud tvrdost řešíte jen na úrovni přípravy nápojů, doporučujeme kuchyňskou konvici nebo kuchyňský filtr. Pokud však potřebujete centrální úpravnu vody, jako prevenci před usazováním vodníhoZměkčení vody kamene a ničením domovních spotřebičů, je na trhu mnoho typů fyzikálních a chemických úpraven vody. Mezi nejlevnější typy patří magnetické a elektromagnetické úpravny vody, jejich účinnost je však sporná a ne pro každý zdroj vody je účinnost pro spotřebitele uspokojující. Navíc tyto úpravny neredukují tvrdost, pouze ji převádí do jiné podoby, která se méně usazuje. Podobné to je i filtry s náplní Descal, které převádí iontovou podobu tvrdosti do krystalické. Pokud chcete zařízení, které dokáže tvrdost zcela odstranit (nebo ji dle Vašeho přání redukovat na volitelnou úroveň), zde již mnoho desítek let funguje osvědčená ionexová filtrace vody, jejíž principem je výměna iontů. Pro provoz těchto úpraven je zapotřebí dodávat obyčejnou tabletovanou sůl. Při výběru nikdy nepodceňujte objem náplně ionexu, na němž závisí i celková kapacita úpravny vody. Obecně čím větší náplň, tím větší životnost, kapacita a spotřeba odpadní vody. V rámci konkurenčního boje mezi firmami najdete úpravny vody s malou náplní, která se ale po delší době provozu ukáže jako naprosto nevhodná.
 

 

Oddusičnanování vody (odstranění dusičnanů)

Předně je třeba připomenout, že dusičnany jsou Oddusičnanování vodyproblémem primárně pro pitnou vodu, nikoliv pro vodu užitkovou. Proto pokud není potřeba vodu používat v restauraci nebo provozovně, není třeba investovat do centrální úpravny vody. Centrální úpravny vody na oddusičnanování fungují totožně jako úpravny vody změkčovací, tedy na principu iontové výměny a regenerací tabletovanou solí (NaCl). Pouze ionexová náplň není katex ale anex. Stejné anexy jako u centrálních úpraven vody se aplikují i do kuchyňských koncovek - filtrů. Zde máte potom na výběr buď filtrační konvici s náplní, nebo kuchyňský filtr. Mimo ionexových náplní kuchyňských filtrů, například výrobky DIONELA, existují i domácí reverzní osmózy, které však filtrují všechny ionty. V případě volby reverzní osmózy doporučujeme remineralizaci na výstupu za modulem R.O.
 

 

Odželeznění a odmanganování vody

 

Odželeznění vodyVe studnách se často objevuje železo nebo mangan ve dvojmocné podobě, které na vzduchu začíná oxidovat do vyššího oxidačního stupně za vzniku charakteristických rezavých, nebo tmavých a zapáchajících stop na sanitě. Principem odstranění železa a manganu ze zdroje podzemní vody je záchyt na zeolitu. Existují i varianty s provzdušněním a ozonizací, ty však pro domácnosti nejsou běžné. V současné době se nejčastěji používají metody s kontinuálním dávkováním chlornanu před úpravnu vody, používané pro vysoké koncentrace Fe a Mn ve vodě, dále s regenerací manganistanem draselným a také univerzální náplně s regenerací tabletovanou solí - u těchto technologií je však potřeba velmi zvážit jejich použití dle konkrétního případu. Často je velmi důležité zohlednit i ostatní chemické ukazatele. Obecně jsou technologie s regenerací manganistanem draselným a tabletovanou solí voleny pro méně kontaminované vody železem a manganem.
 

 

Dezinfekce vody

 

Nejčastěji používanými technologiemi je UV záření nebo kontinuální dezinfekce roztokem chlornanu sodného, Sava nebo chlornanu vápenatého. U dávkovacích zařízení je vždy potřeba zajistit dobu zdržení, proporcionální dávkování dle impulzního vodoměru a samozřejmě přesné nastavení dávky dle hygienicky přípustné hodnoty volného chloru na výstupu.

 

 

 

Mezi méně časté, nicméně také používané metody úpravy vody patří prostá filtrace (mechanická, písková, mikrofiltrace a níže), sorpce, koagulace, odstranění radonu ve vodě, ozonizace a provzdušnění. Užití technologií je vždy dle doporučení odborné firmy.